Контакти

Адрес: с. Красен, 9534 Красен, Община Генерал Тошево
Телефон: +359 (0) 884 662679; +359 (0)887 949438
Email:  info-800071@edu.mon.bg

 

 

Социални мрежи

 

График на дневното разписание

 

Етичен кодекс на общността

 

Годишен план на училището

 

Годишен план за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

 

План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти

 

План за дейността на педагогическия съвет

 

План за действия при терористични атаки

 

Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условията на пандемия от COVID-19

 

Правилник за противодействие на тормоза

 

Вътрешни правила за осигуряване и ползване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и технически устройства

 

Правилник за вътрешния трудов ред

 

Правилник за дейността на институцията

 

Правилник за здравословни и безопасни условия на труд

 

Програма за целодневна организация на учебния ден

 

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи

 

Програма за превенция на ранното отпадане от училище 

 

Учебни планове

 

Вътрешни правила за работните заплати