Контакти

Адрес: с. Красен, 9534 Красен, Община Генерал Тошево
Телефон: +359 (0) 884 662679; +359 (0)887 949438
Email: yordan_yovkov1990@abv.bg

 

 

Социални мрежи

 

Учебни планове

 

Годишен план на училището

 

Дневен режим на учебния ден

 

Правилник за дейността на училището

 

Правилник за вътрешния трудов ред

 

Програма за ЦДО на учебния ден

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

 

Програма за превенция на ранното отпадане на учениците

 

Етичен кодекс на общността

 

Правилник за работата на УКС за противодействие на тормоза

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

 

Годишен план за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

 

План за квалификационната дейност

 

План за контролната дейност на директора

 

План за дейността на педагогическия съвет

 

План за сигурност при терористични атаки

 

План за защита при бедствия на пребиваващите

 

Вътрешни правила за работна заплата